Virtavesikunnostus

Virtavedet ovat vesistöistämme eniten muokattuja. Valuma-alueiden puroja ja noroja on monesti kaivettu ja perattu vesitalouden parantamiseksi pelloilla ja metsissä, sekä isompia jokia ja järvien välisiä koskia on perattu ja padottu erilaisiin käyttötarpeisiin. Vesiluontotyypeistä erilaiset virtavedet ovatkin uhanalaisuusluokituksissa järjestäen korkeimmilla sijoilla.

Virtavesikunnostuksia on tehty Suomessa noin 1970 luvulta lähtien eri tasoisesti, keskittyen erilaisiin tavoitteisiin. Monesti virtavesikunnostuksilla pyritään edistämään uhanalaisten vaelluskalojen luonnonkierron edellytyksiä, Keski-Suomen alueella painottuen erityisesti maakuntakalaamme taimeneen. Mutta virtavesikunnostuksilla on paljon muitakin vaikutuksia kuin vain kalataloudellisia. Hyvin onnistuneella virtavesikunnostuksella voidaan parantaa koko eliöstön tilaa, jolloin vaikutukset näkyvät ranta-alueilla asti. Virtavesissä veden ja maan raja onkin usein häilyvä, ja niitä tulisi tarkastella kokonaisuuksina, keskittyen toimien kannattavuuden arviointiin – eli onko jollakin pienemmällä yksittäisellä toimella pitempiaikaista hyötyä, jos ongelman juurisyihin ei puututa.

Biologis-ekologisten hyötyjen lisäksi virtavesikunnostuksilla on monesti merkittävää maisemallista ja virkistyksellistä arvoa ihmisille. Esimerkiksi monimuotoiseksi kunnostettu kaupunkipuro, jossa virtaava vesi luo äänimaisemaa, on hieno puistomainen virkistyskohde.

Lisätietoa: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/vesi/vesistojen_kunnostus/Virtavesien_kunnostus